Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Tài sản dễ hoán chuyển; Tài sản lỏng; tài sản dễ thanh tiêu

    * Các từ tương tự:
    Liquid assets ratio