Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  trong (chất lỏng…)
  limpid eyes
  đôi mắt trong

  * Các từ tương tự:
  limpidity, limpidly, limpidness