Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thường vị ngữ) có khả năng chi trả; không mắc nợ
  he's never solvent
  hắn chẳng bao giờ có khả năng chi trả
  có khả năng hòa tan
  the solvent action of water
  tác dụng hòa tan của nước
  Danh từ
  dung môi
  water is the commonest solvent
  nước là dung môi thông thường nhất

  * Các từ tương tự:
  Solvent (= creditworthy), solventless