Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

financially /fai'næn∫ənli/ /fi'næn∫əli/  

  • Phó từ
    về mặt tài chính