Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    bị nung chảy (ở nhiệt độ cao)
    molten steel
    thép bị nung chảy