Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

liquidator /'likwideitə[r]/  

  • Danh từ
    người thanh lý