Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

throw-away /'θrəʊəwei/  

  • Tính từ
    dùng xong vứt đi
    bâng quơ (nhận xét…)