Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spendable /'spendəbl/  

  • Tính từ
    có thể tiêu được
    có thể dùng được