Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

supererogatory /sju:pərə'rɔgətəri/  

  • Tính từ
    làm quá bổn phận mình
    thừa, không cần thiết