Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

extraneousness /eks'treinjəsnis/  

  • Danh từ
    sự bắt nguồn ở ngoài, tính xa lạ
    sự không thuộc về, sự không dính dáng, sự không liên quan đến (vấn đề đang giải quyết...)