Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nốt ruồi
  (động vật) chuột chũi
  điệp viên
  đê chắn sóng

  * Các từ tương tự:
  mole-catcher, molecular, molecule, molehill, moleskin, molest, molestation, molester