Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

molehill /'məʊlhil/  

  • Danh từ
    đất chuột chũi đùn lên
    make a mountain out of a molehill
    (xấu) việc bé xé ra to