Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

employee /im'plɔi'i:/  

  • Danh từ
    người làm, người làm công

    * Các từ tương tự:
    Employee Stock Ownership plan (ESOP)