Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

operatively /'ɔpərətivli/  

  • phó từ
    về mặt thực hành
    (y học) bằng mổ xẻ