Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người thế vai
    người thế chân (trong một cương vị hay công tác trong một thời gian ngắn)