Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

understudy /'ʌndəstʌdi/  

 • Danh từ
  understudy to somebody
  diễn viên dự bị thế vai (ai)
  (nghĩa bóng) phó chủ tịch là người thế chủ tịch khi cần thiết
  /,ʌndə'stʌdi/
  Động từ
  (understudied)
  đóng thế vai
  understudy [the role ofOphelia
  đóng thế vai Ophelia