Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ambassador /æm'bæsədə/  

 • Danh từ
  đại sứ
  the British Ambassador to Greece
  đại sứ Anh ở Hy Lạp
  sứ giả

  * Các từ tương tự:
  ambassador-at-large, ambassadorial, ambassadorship