Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

alternate map register set   

  • (kỹ thuật)
    tập hợp bộ ghi bảng đối ứng thay thế [điện toán] [NB]