Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

alternate angles /ɔ:l,tɜ:nət æŋgl/  

  • (toán học)
    góc so le