Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật)
    bảng đối ứng thay thế [điện toán] [NB]

    * Các từ tương tự:
    alternate map register, alternate map register set