Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

alternate current signaling   

  • (kỹ thuật)
    phương thức tín hiệu giao lưu [NB]