Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (từ Mỹ)
  đường vòng (để tránh một đoạn đường tắc nghẽn…)
  we had to make a detour round the floods
  chúng tôi đã phải đi vòng qua chỗ ngập lụt
  Động từ
  đi vòng
  we had to detour a road-block
  chúng tôi đã phải đi vòng để tránh chỗ rào chắn đường