Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    give somebody the go-by
    phớt lờ ai, lờ ai đi

    * Các từ tương tự:
    go by