Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • đi qua; trôi qua (thời gian)
  trông thấy ai đi qua
  thời gian trôi nhanh
  làm theo, xét theo
  làm theo lời khuyên của ai
  xét người theo bề ngoài

  * Các từ tương tự:
  go-by