Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người gây những hoạt động đi chệch hướng
    người âm mưu gây chia rẽ trong hàng ngũ cộng sản