Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

diversionary /dai'vɜ:∫ənəri/  /dai'vɜ:rʒənəri/

  • Tính từ
    đánh lạc hướng
    diversionary raids
    những cuộc đột kích đánh lạc hướng