Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

extravaganza /ik,strævə'gænzə/  

  • Danh từ
    cuộc trình diễn lớn và tốn kém; cuộc phóng diễn