Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

urgently /'ɜ:dʒəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] cần kíp, [một cách] khẩn cấp, [một cách] gấp
    đang cần gấp lái xe cứu thương