Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disentanglement /,disin'tæηglmənt/  

  • Danh từ
    sự gỡ rối; sự gỡ ra