Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự chính xác, độ chính xác
    dự đoán điều gì với độ chính xác cao
    accuracy of measurement
    độ chính xác của phép đo