Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exactitude /ig'zæktitju:d/  /ig'zæktitu:d/

  • Danh từ
    chính xác