Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

assignment statement   

  • (kỹ thuật)
    câu lệnh gán, câu lệnh chỉ định