Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sứ mệnh, nhiệm vụ
  the mission of the poets
  sứ mệnh của các nhà thơ
  hoàn thành nhiệm vụ một cách thắng lợi
  air mission
  đợt bay, phi vụ
  sự đi công cán, sự đi công tác
  phái đoàn
  an economic mission
  phái đoàn kinh tế
  a diplomatic mission
  phái đoàn ngoại giao
  sự truyền giáo; hội truyền giáo; khu truyền giáo

  * Các từ tương tự:
  missionary, missionary salesman, missioner