Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự chạy việc vặt (như đưa thư, mua thuốc lá…)
  chạy việc vặt
  mục đích của chuyến chạy việc vặt
  I've come on a special errand
  tôi đến vì một mục đích đặc biệt
  an errand of merci
  chuyến đi cứu giúp người đang ở cảnh hiểm nguy
  a fool's errand
  xem fool

  * Các từ tương tự:
  errand-boy