Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deputation /depjʊ'tei∫n/  

  • Danh từ
    đoàn đại biểu, phái đoàn