Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

delegation /,deli'gei∫n/  

  • Danh từ
    sự ủy quyền, sự ủy thác
    đoàn đại biểu, phái đoàn
    she refused to meet the union delegation
    bà ta từ chối gặp phái đoàn nghiệp đoàn