Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inscription /in'skrip∫n/  

  • Danh từ
    câu viết, câu khắc, câu ghi (trên bia…)

    * Các từ tương tự:
    inscriptional, inscriptionless