Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ cổ)
    lời thề trung thành (đối với chúa phong kiến)