Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sanctification /sæŋktifi'kei∫n/  

  • Danh từ
    sự thánh hóa
    sự hợp thức hóa