Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật)
    chương trình ứng dụng

    * Các từ tương tự:
    application programmer, application programming