Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

application language   

  • (kỹ thuật)
    ngôn ngữ ứng dụng