Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật)
    gói trình ứng dụng (tiền chế)