Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

application programmer   

  • (kỹ thuật)
    lập trình viên ứng dụng