Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

application programming   

  • (kỹ thuật)
    thảo chương ứng dụng