Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

industriousness /in'dʌstriəsnis/  

  • Danh từ
    sự chăm chỉ, tính cần cù, tính siêng năng ((như) industry)