Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

establishmentarian /istæbliʃmən'treəriən/  

  • Danh từ
    người chủ trương chính thức hoá nhà thờ

    * Các từ tương tự:
    establishmentarianism