Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

soldierly /'səʊldʒəli/  

 • Tính từ
  (cách viết khác soldier-like)
  giống lính, có vẻ lính
  a tall, soldierly man
  một người to lớn, có vẻ lính
  a soldierly bearing
  tác phong quân nhân