Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

man-at-arms /,mænətɑ:mz/  

  • Danh từ
    (số nhiều men-at-arms)
    kỵ binh mang giáp và vũ khí nặng (thời Trung đại)