Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

foot-soldier /'fut souldʤə/  

  • Danh từ
    lính bộ binh