Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

soldierlike /'souldʤəli/  

  • Tính từ
    (thuộc) lính; có vẻ lính; giống lính
    phó từ
    với vẻ lính; như lính